Thi Thiên 141:10

Thi Thiên 141:10 VIE2010

Nguyện kẻ ác bị sa vào lưới mà chúng đã giăng Còn con thì được thoát khỏi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ