Thi Thiên 125:2

Thi Thiên 125:2 VIE2010

Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân Ngài thể ấy. Từ bây giờ cho đến đời đời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ