Thi Thiên 106:4

Thi Thiên 106:4 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến con khi Ngài làm ơn cho dân Ngài! Xin thăm viếng con khi Ngài giải cứu họ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 106:4