Na-hum 3:5

Na-hum 3:5 VIE2010

Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Nầy, Ta chống lại ngươi; Ta sẽ lật váy ngươi lên phủ mặt ngươi, Phơi bày sự lõa lồ ngươi cho các dân tộc Và cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ