Na-hum 3:2

Na-hum 3:2 VIE2010

Có tiếng roi quất, tiếng ầm ầm của bánh xe; Ngựa phi nước đại, chiến xa phóng lên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ