Na-hum 1:4

Na-hum 1:4 VIE2010

Ngài quở biển và khiến nó phải khô đi, Ngài làm cạn mọi sông ngòi. Ba-san và Cạt-mên đều khô héo, Rừng hoa Li-ban cũng phải úa tàn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ