Ma-thi-ơ 27:8

Ma-thi-ơ 27:8 RVV11

Vì lý do đó mà đồng ruộng ấy được gọi là Ruộng Máu cho đến ngày nay.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:8