Ma-thi-ơ 27:10

Ma-thi-ơ 27:10 RVV11

và dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm, như Chúa đã truyền cho ta.”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:10