Ma-thi-ơ 10:34

Ma-thi-ơ 10:34 VIE2010

Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 10:34