Giăng 1:9

Giăng 1:9 RVV11

Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Giăng 1:9

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 1:9