Ê-sai 58:2

Ê-sai 58:2 VIE2010

Ngày lại ngày, họ tìm kiếm Ta, Và muốn biết đường lối Ta, Như thể một dân đã làm điều công chính Và chưa từng bỏ luật lệ của Đức Chúa Trời mình! Họ xin Ta sự xét xử công minh, Và vui mừng đến gần Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ