Sáng Thế Ký 2:11

Sáng Thế Ký 2:11 RVV11

Nhánh thứ nhất là Bi-sôn, nhánh nầy chảy quanh vùng đất Ha-vi-la, là nơi có vàng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ