Ga-la-ti 1:19

Ga-la-ti 1:19 VIE2010

nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoài Gia-cơ là em của Chúa.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ