Đa-ni-ên 6:28

Đa-ni-ên 6:28 RVV11

Đa-ni-ên tiếp tục thành đạt dưới thời vua Đa-ri-út và vua Si-ru, người Ba Tư.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ