II Các Vua 10:10

II Các Vua 10:10 VIE2010

Bây giờ, anh em hãy biết rằng trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp, sẽ không có lời nào rơi xuống đất. Đức Giê-hô-va thực hiện những gì Ngài đã dùng Ê-li, đầy tớ Ngài, phán ra.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ