Zenasis - Stat blo ebriting 1:17

Zenasis - Stat blo ebriting 1:17 TCSNTPO

God i bin pute demtu mina big braitlait ane dem sta insaid speis blo da skai solong dem lait i go sain godaun po da lan ya daun ane ebriting wea da lan.
TCSNTPO: Baibol Tores Streit Yumplatok
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnZenasis - Stat blo ebriting 1:17