John 1:35

John 1:35 NIV

The next day John was there again with two of his disciples.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:35