YouVersion Logo
Search Icon

ພຣະຄຳພີລາວສະບັບສະໄໝໃໝ່

ພຣະຄຳພີລາວສະບັບສະໄໝໃໝ່ ເປັນພຣະຄຳພີທີ່ໄດ້ຮັບການແປແບບໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝສຳລັບຄົນເວົ້າພາສາລາວທີ່ໃຊ້ສະບັບ (NIV), ງານແປແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນໃນໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນຫລັກໃນການແປ ພ້ອມທັງເປັນສະບັບທີ່ມີການປຽບທຽບກັບສະບັບພາສາອັງກິດອື່ນໆ ແລະ ພາສາຕົ້ນສະບັບດ້ວຍ. ກຸ່ມຜູ້ອ່ານເປົ້າໝາຍແມ່ນຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຢູ່ທັງໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ຢູ່ນອກຄຣິສຕະຈັກ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໃຫ້ຄຳແປທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ງ່າຍສຳລັບການສຶກສາທາງດ້ານວິຊາການ, ຂໍ້ຄວາມພຣະຄຳເປັນແຫລ່ງທີ່ໜ້າເຊື່ອສຳລັບຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນຂ ອງຄຣິສຕະຈັກ. ໃຫ້ຄວາມຊຳນານທາງດ້ານສາສະໜາສາດ ແລະ ຫລີກລ້ຽງອັກຄະຕິທາງສາສະໜາສາດ, ນັກແປ, ນັກພາສາສາດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທຸກຄົນແມ່ນເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາ ດ ແລະ ສາກົນ.

The LCB is a new and contemporary translation for Lao Language speakers that uses the NIV, a translation that is well-known around the world, as its primary source of translation while consulting other English translations and the original languages. The intended audience is the younger generation, both in and outside the church. While providing a clear and simple translation for scholarly study, the text is a credible source for the church's current generation. To provide theological expertise and prevent any theological biases, all of the translators, linguists, and advisors are representatives of a diversity of national and international experts.


Biblica, Inc.

LCV PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy