YouVersion Logo
Search Icon

Kilongoi chi Lilagano Liyono 

Bibilia ngu nhwalo gwa Nnoongo guna makakala gu Uhuke jwa Nnoongo magambu ga bandu nga ndela jambone muno magambu ga kila mundu kukibola ku nhwalo Nnoongo nhwalo gwa chapala nu ukolongwa gwakwe na chapala kamula. Bibilia jikibagine ingonu ikolongwa ibena, kingonu chukutumbula nga Lilagano lya Lolo ni kingonu chenge nga Lilagano Liyono. Lilagano lya lolo lilanduli pijitumbula kupanganigwa dunia ni milandu ja bandu buku Isilaeli, Lilagano liyono lilaya kulenganila ku milandu jenie na Nnoongo papanga kakola bandu. Lilagano liyono ngu kulondana kwa itabu ichilini na saba pannyika eiandikigwe na bandu tisa. Itabu nduu kati ja yenie iandikigwa chaka cha amsini na mia jimwe kuboka pukubelekwa Yesu Kilisto. 

Lilagano lyono litumbu ni itabu ncheche eikemigwa Injili, lyenie ngi kilonge chi Kigiliki na mana gakwe nga Nhwalo Gwambone. Nhwalo Gwambone ulanduli minhalo ju kubelekwa kwa Yesu Kilisto ni kutama kwakwe padunia ni liengo lyakwe na kiu chakwe nu kuyoka kwakwe. Kuboka pitabu yenie kikengama kitabu chi Itendwa ya achandundame chikilanduli kutumbula kwa kikuta cha bandu abunhwamine Kilisto na pabajendekea kwela kukilambo cha Palestina na ilambo yenge ku utawala gwa Loma. Panakati ja kitabu chi Itendwa ya achandundame mpaka kitabu chu Kuekuligwa ibi balua eiandikigwe na Paulo na Yohana na Yakobo na Yuda kujenda kuikuta ya bandu abunhwamini Kilisto, eibi na maboulo gamana muno kunhwalo gwa imani jabe nu kamu maengo. Lilagano Liyono lijomole ni kitabu chu Kuekuligwa chenie ngulondoli oguika machoba ga nnongi. Kilenga Yesu apakuika kabele nu kubeka kila kilebe telatela. 


The Word for the World International

NNQNT PUBLISHER

Other Versions by The Word for the World International

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy