Ang Kapayapaan ng Diyos

4 na Araw

Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos na Siya ay nag-aalok ng kapayapaan na "hindi kayang maunawaan ng tao" (Mga Taga-Filipos 4:7 RTPV05). Sa 4 na araw na araling ito, maingat ninyong titingnan ng iyong mga anak ang mga bahagi ng ating buhay kung saan maaari nating maranasan ang kapayapaan. Ang bawat araw ay may kasamang hudyat sa panalangin, maikling babasahin mula sa Banal na Kasulatan at paliwanag tungkol dito, hands-on activity, at mga katanungan para sa talakayan.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Focus on the Family sa pagbabahagi ng babasahing ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaari bumisita sa: www.FocusontheFamily.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin