ปฐมกาล 1:4

ปฐมกาล 1:4 THSV11

พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน