1 พงศาวดาร 4
THSV11

1 พงศาวดาร 4

4
เชื้อสายของยูดาห์
1เชื้อสายของยูดาห์คือเปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล 2เรอายาห์ บุตรของโชบาลเป็นบิดาของยาหาท และยาหาท เป็นบิดาของอาหุมัย และลาฮาด เหล่านี้เป็นตระกูลของชาวโศราห์ 3ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเอธามคือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช และน้องสาวของเขาชื่อฮัสเซเลลโพนี 4และเปนูเอลผู้เป็นบิดาของเกโดร์ และเอเซอร์ผู้เป็นบิดาของหุชาห์ เหล่านี้เป็นบุตรของเฮอร์บุตรหัวปีของเอฟราธาห์ผู้เป็นบิดาของเบธเลเฮม 5อัชฮูร์บิดาของเทโคอา มีภรรยาสองคนคือเฮลาห์และนาอาราห์ 6นาอาราห์เป็นมารดาของอาหุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารี คนเหล่านี้เป็นบุตรของนาอาราห์ 7บุตรของนางเฮลาห์คือเศเรท อิสฮาร์ และเอทนาน 8ฮักโขสเป็นบิดาของอานูบ โศเบบาห์ และบรรดาตระกูลของอาหารเฮลบุตรฮารูม 9ยาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขา มารดาของเขาตั้งชื่อเขาว่ายาเบส กล่าวว่า “เพราะฉันคลอดเขาด้วยความทุกข์ยากลำบาก” 10ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เพื่อไม่ให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากลำบาก” และพระเจ้าประทานตามที่เขาทูลขอ 11เคลูบพี่ชายของชูอาห์เป็นบิดาของเมหิร์ เมหิร์เป็นบิดาของเอชโทน 12เอชโทนเป็นบิดาของเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหินนาห์ เทหินนาห์เป็นบิดาของอิรนาหาช เหล่านี้เป็นคนของเรคาห์ 13บุตรของเคนัสคือโอทนีเอล และเสไรยาห์ และบุตรของโอทนีเอลคือฮาธาท และเมโอโนธัย#แปลตามฉบับกรีก แต่ฉบับฮีบรูไม่มี และเมโอโนธัย 14เมโอโนธัยเป็นบิดาของโอฟราห์ และเสไรยาห์เป็นบิดาของโยอาบ โยอาบเป็นบิดาของเกหะราชิม#แปลว่า หุบเขาแห่งช่างฝีมือ ที่มีชื่อนี้เพราะพวกเขาเป็นช่างฝีมือ 15บุตรของคาเลบผู้เป็นบุตรของเยฟุนเนห์คืออิรู เอลาห์ และนาอัม และบุตรของเอลาห์ รวมทั้งเคนัส 16บุตรของเยฮาลเลเลลคือศิฟ ศิฟาห์ ทิรียา และอาสาเรล 17บุตรของเอสราห์คือเยเธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน ต่อไปนี้เป็นบุตรบิทิยาห์พระธิดาของฟาโรห์ผู้ที่เมเรดรับเป็นภรรยา นางตั้งครรภ์คลอด มิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์บิดาของเอชเทโมอา 18(และภรรยาชาวยูดาห์ของเมเรดเป็นมารดาของเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโค และเยคูธีเอลบิดาของศาโนอาห์) 19บุตรชายภรรยาของโฮดียาห์น้องสาวของนาฮัมเป็นบิดาของเคอีลาห์ ชาวเกเรม และเอชเทโมอาชาวมาอาคาห์ 20บุตรชิโมนคืออัมโนน รินนาห์ เบนฮานัน และทิโลน บุตรอิชอีคือโศเหท และเบนโซเฮท 21บุตรเช-ลาห์ผู้เป็นบุตรยูดาห์คือเอร์บิดาของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของมาเรชาห์ และบรรดาตระกูลของผู้ทำผ้าป่านแห่งเบธชัชเบอา 22และโยคิม และคนเมืองโคเซบา และโยอาช และสาราฟผู้ปกครองในโมอับ และกลับมายังเมืองเลเฮม#หรือเบธเลเฮม (เป็นรายชื่อสมัยโบราณ) 23คนเหล่านี้เป็นช่างหม้อ เป็นชาวเมืองเนทาอิมและเกเดราห์ ที่นั่นเขาอาศัยอยู่กับพระราชาเพื่อรับราชการ
เชื้อสายของสิเมโอน
24บุตรสิเมโอนชื่อเนมูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห์ และชาอูล 25บุตรของชาอูลคือชัลลูม บุตรของชัลลูมคือมิบสัม บุตรของมิบสัมคือมิชมา 26บุตรของมิชมาคือฮัมมูเอล บุตรของฮัมมูเอลคือศักเกอร์ บุตรของศักเกอร์คือชิเมอี 27ชิเมอีมีบุตรชาย 16 คน และบุตรหญิง 6 คน แต่พี่น้องของชิเมอีไม่มีบุตรชายจำนวนมาก ตระกูลของเขาทั้งหมดก็ไม่มีจำนวนมากเหมือนคนเผ่ายูดาห์ 28เขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์ ฮาซารชูอาล 29และที่บิลฮาห์ เอเซม โทลัด 30เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก 31เบธมารคาโบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และที่ชาอาราอิม เหล่านี้เป็นหัวเมืองของพวกเขาจนถึงสมัยดาวิดครองราชย์ 32และหมู่บ้านของพวกเขาคือเอตาม อายิน ริมโมน โทเคน และอาชัน รวม 5 เมือง 33หมู่บ้านทั้งหมดของพวกเขาซึ่งอยู่รอบเมืองเหล่านี้ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่านี้เป็นที่อยู่ของพวกเขา และพวกเขามีลำดับพงศ์ของพวกเขา# ยชว.19:2-8
34เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรอามาซิยาห์ 35โยเอล เยฮู บุตรโยชิบียาห์ ผู้เป็นบุตรเสไรยาห์ ผู้เป็นบุตรอาสิเอล 36เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์ 37ศีซา บุตรชิฟี ผู้เป็นบุตรอาโลน ผู้เป็นบุตรเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชิมรี ผู้เป็นบุตรเชไมยาห์ 38คนเหล่านี้ที่กล่าวชื่อมาเป็นผู้นำในบรรดาตระกูลของพวกเขา และครอบครัวบรรพบุรุษของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นมากมาย 39เขาทั้งหลายเดินทางไปถึงทางเข้าเมืองที่เกโดร์ ถึงข้างทิศตะวันออกของหุบเขา เพื่อหาทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของพวกเขา 40คนสิเมโอนก็พบทุ่งหญ้าอุดมดี และแผ่นดินนั้นก็กว้างขวางเงียบสงบสุข เพราะคนที่อยู่ที่นั่นก่อนพวกเขาเป็นคนเชื้อสายฮาม 41แล้วคนสิเมโอนซึ่งมีชื่อบันทึกไว้ เข้ามาในสมัยของเฮเซคียาห์พระราชาแห่งยูดาห์ และโจมตีเต็นท์ของพวกเขา และของพวกเมอูนิมที่พวกเขาพบที่นั่น และทำลายพวกเขาจนไม่เหลือถึงทุกวันนี้ แล้วพวกเขาก็เข้าอาศัยแทนที่คนเหล่านั้น เพราะที่นั่นมีทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของพวกเขา 42ส่วนหนึ่งของพวกเขาคือคนสิเมโอน 500 คนพากันไปที่ภูเขาเสอีร์ โดยมีเหล่าผู้นำคือเป-ลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์ อุสซีเอล และบุตรชายทั้งหลายของอิชอี 43และพวกเขาโจมตีคนอามาเลขที่เหลืออยู่ ซึ่งหนีรอดไป แล้วเขาทั้งหลายก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้