1 พงศาวดาร 3
THSV11

1 พงศาวดาร 3

3
โอรสของดาวิด
(2 ซมอ.3:2-5; 5:13-16; 1 พศด.14:3-7)
1ต่อไปนี้เป็นบรรดาโอรสของดาวิดประสูติให้แก่พระองค์ ในกรุงเฮโบรน อัมโนนโอรสหัวปีของพระนางอาหิโนอัม ชาวยิสเรเอล องค์ที่สองคือดาเนียล โอรสของพระนางอาบีกายิลชาวคารเมล 2องค์ที่สามคืออับซาโลมโอรสของพระนางมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย พระราชาของเมืองเกชูร์ องค์ที่สี่คืออาโดนียาห์โอรสของพระนางฮักกีท 3องค์ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์โอรสของพระนางอาบีทัล องค์ที่หกคืออิทเรอัมโอรสของพระนางเอกลาห์พระชายาของพระองค์ 4โอรสทั้งหกประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน ที่นั่นพระองค์ทรงครองราชย์ 7 ปีกับ 6 เดือน และพระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 33 ปี# 2 ซมอ.5:4-5; 1 พกษ.2:11; 1 พศด.29:27 5ต่อไปนี้เป็นโอรสที่ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มคือ ชิเมอา โชบับ นาธัน และซาโลมอน สี่องค์นี้ในพระนางบัทชูวา# 2 ซมอ.11:3บุตรีของอัมมีเอล 6แล้วทรงมี อิบฮาร์ เอลีชามา เอลีเฟเลท 7โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 8เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท 9 องค์ด้วยกัน 9ทั้งสิ้นนี้เป็นบรรดาโอรสของดาวิด นอกเหนือจากเหล่าโอรสของนางสนมทั้งหลาย และทามาร์เป็นขนิษฐาของบรรดาโอรส
เชื้อสายของซาโลมอน
10โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม โอรสของเรโหโบอัมคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คืออาสา โอรสของอาสาคือเยโฮชาฟัท 11โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรสของโยรัมคืออาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช 12โอรสของโยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามาซิยาห์คืออาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์คือโยธาม 13โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของอาหัสคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์คือมนัสเสห์ 14โอรสของมนัสเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์ 15บรรดาโอรสของโยสิยาห์คือ โยฮานัน#ฉบับกรีกฉบับหนึ่งว่า เยโฮอาหาสโอรสหัวปี องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม 16โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิยาห์ และเศเดคียาห์ 17และบรรดาโอรสของเยโคนิยาห์ผู้เป็นเชลยนั้นได้แก่เชอัลทิเอล โอรสของพระองค์ 18มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา และเนดาบียาห์ 19และบุตรของเปดายาห์คือเศรุบบาเบล และชิเมอี และบุตรของเศรุบบาเบลคือเมชุลลาม ฮานันยาห์ และเชโลมิทน้องสาวของพวกเขา 20ฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเสด 21บุตรของคานันยาห์คือ ปาลาติยาห์ และเยชายาห์ และบุตรของเรไฟยาห์ บุตรของอารนัน บุตรของโอบาดีห์ บุตรของเชคานิยาห์ 22เชื้อสายของเชคานิยาห์รวม 6 คนคือ เชไมยาห์ และบุตรของเชไมยาห์คือฮัทธัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์ และชาฟัท 23บุตรเนอารียาห์คือเอลีโอนัย เฮเสคียาห์ และอัสรีคัม รวม 3 คนด้วยกัน 24บุตรของเอลีโอนัยคือโฮดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และอานานี รวม 7 คนด้วยกัน