சங்கீதம் 23:4

சங்கீதம் 23:4 TAOVBSI

நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்குப் பயப்படேன்; தேவரீர் என்னோடேகூட இருக்கிறீர்; உமது கோலும் உமது தடியும் என்னைத் தேற்றும்.

Verse Images for சங்கீதம் 23:4

சங்கீதம் 23:4 TAOVBSI பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)சங்கீதம் 23:4 TAOVBSI பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)சங்கீதம் 23:4 TAOVBSI பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)சங்கீதம் 23:4 TAOVBSI பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)சங்கீதம் 23:4 TAOVBSI பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்

;