ដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (កម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ)

ដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (កម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ)

៥ ថ្ងៃ

ផែនការនេះជួយឱ្យកុមារយល់ថាពួកគេត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ ហើយព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ។ កុមារត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងរឿងធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយត្រូវបានបង្ហាញពីអត្ថន័យនៃការទុកចិត្តនិងការដើរតាមព្រះយេស៊ូ។ ផែនការនេះបំពេញបន្ថែមកម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់រឿងកុមារ "ដំណឹងល្អរបស់ព្រះ" ។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

www.bible.com/km/kids

 

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 75000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​