ព្រះគម្ពីរជា English

ភាសា​ដែល​ពេញ​និយម​ជាង​គេ

American Standard VersionAmplified Bible, Classic EditionCatholic Public Domain VersionChristian Standard BibleCommon English BibleComplete Jewish BibleContemporary English VersionContemporary English Version (Anglicised) 2012Contemporary English Version Interconfessional EditionDarby's Translation 1890Douay-Rheims Challoner Revision 1752EasyEnglish Bible 2018English Standard VersionFree Bible Version New Testament with PsalmsGOD'S WORD TranslationGeneva BibleGood News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Good News TranslationGood News Translation (US Version)Holman Christian Standard BibleHoly Bible: Easy-to-Read VersionInternational Children’s BibleJubilee BibleKing James VersionKing James Version with Apocrypha, American EditionKing James Version, American EditionLexham English BibleMetrical Psalms 1650Modern English VersionNew American Bible, revised editionNew American Standard BibleNew Century VersionNew English TranslationNew International Reader’s VersionNew International VersionNew International Version (Anglicised)New King James VersionNew Living TranslationNew Messianic Version BibleNew Revised Standard VersionNew Revised Standard Version Catholic InterconfessionalOrthodox Jewish BibleRevised Standard VersionRevised Standard VersionRevised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895St Paul from the Trenches 1916The Amplified BibleThe Books of the Bible NTThe MessageThe Passion TranslationThe Scriptures 2009Tree of Life VersionWorld English BibleWorld English Bible British EditionWorld Messianic BibleWorld Messianic Bible British EditionWycliffe's Bible with Modern SpellingYoung's Literal Translation 3rd Revision 1898

មាន​ជំនាន់​នេះ

សរុប​ជំនាន់2,013
សរុប​ភាសា1,365

ធ្វើឲ្យវាជាកម្មវិធីព្រះគម្ពីររបស់អ្នក

រំលេច ឬចំណាំឃ្លាសំណព្វរបស់អ្នក បង្កើត​រូបភាព​ឃ្លាដែល​អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ និងភ្ជាប់​កំណត់ចំណាំ​ជាសាធារណៈ ឬផ្ទាល់​ខ្លួន​​ទៅកាន់វគ្គកម្មវិធី​ព្រះគម្ពីរ ។

បង្កើត​គណនី​ឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក

គម្រោងអាន និងការលះបង់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

គម្រោងព្រះគម្ពីរជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង​ពាក្យសំដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់​ម្ដងបន្តិចៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។

រកមើលគម្រោងទាំងអស់

ដោន​ឡូដ​យក​ Bible App ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ

មនុស្ស​ដប់​លាន​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ប្ាស់ Bible App™ ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិតរស់​នៅ​របស់​គេ។ ដោន​ឡូដ​កម្មវិធី​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ហើយ​ចូល​ទៅ​កាន់​កំណត់​ចំណាំ, កំណត់​ត្រា, និង​គំរោង​អានគម្ពីរ​ពី​គ្រប់​ទៅ​កន្លែង។ សប្បាយ​ជាមួយ​នឹង​ជំនាន់​គម្ពីរ​រាប់​រយ រូម​បញ្ចូល​ទាំង​សំលេង​នៅ​លើ​ទូរសព្ទ័​ចល័ត​របស់​អ្នក