លោកុប្បត្តិ 19:7

លោកុប្បត្តិ 19:7 គខប

គាត់​ពោល​ថា៖ «បងប្អូន​អើយ សូម​មេត្តា​កុំ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​អាក្រក់​អី!
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
ចែក​រំលែក