Mateo 2:18

Mateo 2:18 CSODBL

Ñí¹ja²¹ cáun² mah¹ tɨ³ juú² Ramá, hi³ ñí¹ho¹ lɨ́n²¹ tsú² hi³ hú¹ quí² hú¹ jngɨh³² tsɨ́³; Raquel bíh¹ hí³ tsá² cuá¹ho² hi³ ca³tɨn¹ jón²zɨ́h¹. Cun³ tiá² ca³lɨ³hnió³ bíh¹ tsú² hi³ niau²¹ re² tsɨ́³, quí¹ cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ má²ca³hiá² cá²tsan³ jón²zɨ́h¹.
CSODBL: New Testament in Chinantec, Sochiapam
ចែក​រំលែក