Mateo 2:1

Mateo 2:1 CSODBL

Jáun² né³, Jesús hí³ ca³lɨ³zian² já¹ juú² Belén, hué¹³ Judea, jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ cuá¹lɨ́n³ Herodes re²¹ hué³² jáun². Jmɨ́¹ lɨ́¹cáɨn² jáun² né³, ca³cha³táunh¹ ma³ jan² tsá²ñuh² já¹ juú² Jerusalén, tsá² já²taunh²¹ tɨ³ juɨ³² ñí¹ hia³² hiú², tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ hi³ chú² ñih²³ chí¹jmaɨ²¹.
CSODBL: New Testament in Chinantec, Sochiapam
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMateo 2:1