San Mateo 2:7

San Mateo 2:7 ZSRNT

Niꞌr bulidzëꞌ bagachiꞌz bönniꞌ taꞌyejniꞌi naꞌ Herodes, len gnabnëꞌ lequëꞌ quië gnöznëꞌ dxiꞌa gácaꞌxtë chguc buluíꞌ lahui lauquëꞌ bölj naꞌ gulaléꞌinëꞌ.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 2:7