Sawmus 1:3

Sawmus 1:3 PLUPB

Ig humaw kewa pahakti ahbe mutuhka akigbimna warik ku pariye sarayhnanokwa guw avanenekwa. ku aysaw guhawkanavrik danuh, eg ka taraksati. Guvan hawata avanenekwa ka miyavewti. Igi hiyeg hawata. Madikte ku pariye gikehni in adahan kabaykanenwa.
PLUPB: Uhokri Gahegbetawni Nukune akak Sawmus
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSawmus 1:3