Matiu 1
BAV
1
Nu ŋiꞌ ŋii Yeso
(Lukas 2.23-38)
1Lùu ŋwaꞌlə kɔ̀ŋ ŋiꞌ ŋii Yeso Kristo, wee Deyvid, wee Abraham. 2Abraham nə bì Isak, Isak bi Jeykob, Jeykob bi Juda ghɔ vaŋ-nshwi vi. 3Juda ghɔ Tamar bi Perez ghɔ Zera, Perez bi Hezrɔn, Hezrɔn bi Ram. 4Ram bi Aminadab, Aminadab bi Nashɔn, Nashɔn bi Salmɔn. 5Salmɔn ghɔ Rahab bi Boaz, Boaz ghɔ Rut bi Obed, Obed bi Jesse. 6Jesse bi fwàŋ Deyvid, Deyvid ghɔ zu Uria (Batseba), bi Solomon, 7Solomon bi Rehoboam, Rehoboam bi Abia, Abia bi Asa, 8Asa bi Jehoshafat, Jehoshafat bi Jehoram, Jehoram bi Osias. 9Osias bi Jotam, Jotam bi Ahas, Ahas bi Hetsekia. 10Hetsekia bi Manase, Manase bi Amɔn, Amɔn bi Josia. 11Josia bi Jehoyakin ghɔ vaŋ-nshwi vi maa yighee njyə faŋ vɨ nə jìa vɨɨ Isirayl, gə̀ nə vəŋ shɨ Babilɔn nə.
12Vəŋ kɨ ziꞌ Babilɔn, Jehoyakin bi Salatiel, Salatiel bi Zerubabel. 13Zerubabel bi Abiud, Abiud bi Eliakim, Eliakim bi Azor. 14Azor bi Zadok, Zadok bi Akim, Akim bi Eliud. 15Eliud bi Eleasar, Eleasar bi Matan, Matan bi Jeykob. 16Jeykob bi Josef, ndəə Meri, faŋ ŋwə nə bì Yeso, faŋ vɨ nəə tii ŋwə nə Kristo nə.
17Yiŋiꞌ yiŋii faŋ nyə tey fɨ maa yighee Abraham, gə kɔ maa yighee fwàŋ Deyvid luu njɔsə-yishwe. Zì fɨ maa yighee Deyvid, gə kɔ maa yighee njyə faŋ vɨ nə jìa vɨɨ Isirayl, gə̀ nə vəŋ shɨ Babilɔn, baa luu yiŋiꞌ yiŋii njɔsə-yishwe. Shù fɨ faŋ vɨ nə gə̀ nə vəŋ Babilɔn, gə̀ kɔ̀ maa yighee Kristo baa kɨ luu yiŋiꞌ yiŋii njɔsə-yishwe.
Faŋ vɨ nə bì Yeso
(Lukas 1.26–2.20)
18Ŋiꞌ məbi faŋ vɨ nə bì Yeso, nə luu nee: Yighee njyə faŋ Josef nə gə ŋìi ŋii maa məndaa Meri, nshu Yeso, Meri kee ta kɨ̀ɨ nə wəndɔŋ me, vɨ kɨ ye Meri luu gɔsə. Məgɔ wi ghɔ́ nə yɨ̀sə Zwitə Ley Nwi. 19Ndəə wi Josef nə luu wuu njyoꞌ yijəə, kee kaw kwaŋ tɔ dɨɨ maa Meri me, kəə sheꞌ laa yi tɨꞌ ŋwə fɨ taa bwaŋnə. 20Faŋ ŋwə nə bɨꞌtə nɨniŋ, njyəə shi ŋwə, nshiiŋii Nwi jwi maa ŋwə taa njyəə, gì laa, «Josef, wuu ŋiinə Deyvid, kɨ ghɔ fee maa məndi Meri maa zu wə me. Məgɔ ŋwə̀ faŋ ŋwə gɔ̀ nə, yɨ̀sə Zwitə Ley Nwi. 21Ŋwə taa bi wee-wəndɔŋ, a shu yizii yi laa Yeso, buꞌ laa ŋwə ndɔ bweysə vɨɨ vi fɨ ghɔ vənu vəbwəvə faŋ mbə lùu maa vəŋ.»
22Vənu vɔ́ vənshə nə gày, fàynə maa nu ŋkɨə faŋ tɨta Nwi nə yɨ̀sə nshiiŋii-sɔghɔ nə nàysə fɨshi. 23Ŋwə nə nàysə laa lee,
«Viŋ zɔ! Ŋgwaŋ wəzwi ndɔ gɔ, bi wee-wəndɔŋ,
vɨ shu yizii yi nə Immanuel.» #Aysaya 7.14.
Ŋiꞌ yizii yɔ́ lùu laa, «Nwi taa ŋwaa nsiŋ.»
24Faŋ Josef yènə fɨ mbweysə, yɨ sheꞌ faŋ nshiiŋii Nwi yɔ́ nii nàysə tɨ́ ŋwə. 25Ŋwə ndi zu wi, ghɔ ŋwə kee shə̀ŋtə fwaŋ me, kɔ tɨ́ yighee njyə faŋ ŋwə nə bì wee-wəndɔŋ. Ŋwə kɨ nii shù yizii yi laa Yeso.