San Mateo 1
MFY
1
Jesústa yoiyöhuam bannaataka kateme
(Lc. 3:23-38)
1Ïri libropo jïojteri Jesucristota bétana áchayhuariapo bat kat‑riam, Davidta ä usiatukaï bétana entok Abrahamta bétana.
2Abraham Isaacta üusek, Isaac éntok Jacobta, Jacob éntok Judáta entok jume ä sailahuam. 3Judá juka Faresta entok juka Zarata üusek, Ímëi éntok Tamarta áyekay. Fares juka Esromta üusek, Esrom éntok Aramta üusek. 4Aram Aminadabta üusek, Aminadab éntok Naasónta, Naasón éntok Salmónta. 5Salmón Boozta üusek; ïri éntok Rahabta áyekay. Booz Obedta üusek, ïri éntok Rutta áyekay. Obed éntok Isaíta üusek. 6Isaí réy Davidta üusek, réy David éntok Salomónta ïri éntok Uriasta jubekäu áyekay.
7Salomón Roboamta üusek, Roboam éntok Abíasta, Abías éntok Asa ti téhuaakamta. 8Asa Josafatta üusek, Josafat éntok Joramta, Joram éntok Uzíasta. 9Uzías Jotamta üusek, Jotam éntok Acazta, Acaz éntok Ezequíasta. 10Ezequías Manasésta üusek, Manasés éntok Amónta, Amón éntok Josíasta. 11Josías Jeconíasta üusek, entok ä sailahuam. Huámëi taahuarimmet éntok, jume Israeliitam úttiapo Babilooniau bíchaa nuksákahuak.
12Huanäi Jeconías Salatielta üusek, Salatiel éntok Zorobabelta. 13Zorobabel Abiudta üusek, Abiud éntok Eliaquimta, Eliaquim éntok Azorta. 14Azor Sadocta üusek, Sadoc éntok Aquimta, Aquim éntok Eliudta. 15Eliud Eleazarta üusek, Eleazar éntok Matánta, Matán éntok Jacobta. 16Jacob Joséta üusek, Maríata kuuna. Íachi éntok Jesús yeu yoremtuk, jü Cristo.
17Júnakoy Abrahamta jiápsay naateka Davidta jiapsäu tájti guoj mamni áma naikimme, jume nat sáu tómti kateme. Davidta jiápsay naateka israeliitam Babilooniau bíchaa úttiapo nuksákahuakäu tájti guoj mamni áma naikimme; entok israeliitam Babilooniau bíchaa úttiapo nuksákahuakäpo naateka Cristota yeu yoremtukäu tájti kéchim guoj mamni áma naiki.
Jesucristota yeu tómtekähui
(Lc. 2:1-7)
18Jesucristota yeu tómtekäu ínel yeu siika: Ä áyehua María Joséta kunaseka áutukay; të kee jee náu am jiápsayo abe asoaka yeu siika, Espíritu Santota bétana. 19Të José, Maríata kunasëihui Diosta bíchäpo lútüla jiápsa, huatem bíchäpo kaa tiusi ä tahuanakë béchïbo éhuil ä tö simbáarey. 20Të áapörik ínëli ä éaysu Diosta ángel tenkuriapo áu yeu machiak huanäi ínel au jiaahuak:
—José, Davidta üusi, katë májhueka Maríata jubiapo mabeta; bueïtuk jü Maríata tómpo asoa bárëu, Espíritu Santota bétana huéiye. 21Huanäi ili usi outa asoanake, entok Jesús të ä téhuaanake, bueïtuk Áapo ä pueblohua jínëuriata am máknake bem Dios bejrim bétana.
22Sïme ïri yeu siika Señorta nokakäu chúpnakë béchïbo profeetata huämi ínel ä jíako:
23Én éntok jü jámut beme abe asoaka tahuanake huanäi ili outa asoanakë;
entokim Emanuel ti ä téhuaanake;
itom nokpo: “Dios itomaki”, tiau báare.
24Huanäi José búsaka, ángelta nésahui yáuhuak, ä jámut mabetaka. 25Të kaa ä jubeka bénasi amak jiápsak, bueïtuk kësam huëpo ili usi outa Maríata ä asoau tájti; huanäi Jesús ti ä téhuaatuak.