Matiyo 3:17

Matiyo 3:17 MMNNT

Kamhan may nabatian niran nga saba na Diyos nga garing daked ka langit nagalaong nga wani ya kanaong Maanak nga kanaong naazakan. Nakasaza gazed iza kanao. Ani ini ya inlaong na Diyos.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក