Matiyo 2:6

Matiyo 2:6 MMNNT

kamo nga mga taga Bitlihim nabantog di kamo ka mga iba nga longsod doro ka Yoda kay nataohan na hari ka kanaong mga sakop nga mga kaliwatan ni Israil. Ani ini ya daan sinoyat.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyo 2:6