Matiyo 2:12

Matiyo 2:12 MMNNT

Pagkakamhan niran paghatag inpasabot siran na sinogo nga garing ka Diyos pinaazi ka pagtag-inep nga nagalaong nga doro kamo mag-azi ka lain dalan kon mag-oli di kamo. Diri kamo magbalik kan Hirodis nga hari.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyo 2:12