Matiyo 1:18

Matiyo 1:18 MMNNT

Na, wani ya panan-og mahitenged ka pagkatao ni Hiso Kristo. Na, kawandini pen si Mariya asawhenen iza ni Hosi. Ka wara pen siran magminze nakabdesan si Mariya na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyo 1:18