លូកា 24:45

លូកា 24:45 ពគប

នោះ​ទ្រង់​ក៏​បើក​បំភ្លឺ​សតិ‌ស្មារតី​គេ ឲ្យ​បាន​យល់​ក្នុង​គម្ពីរ
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
ចែក​រំលែក