លោកុ‌ប្បត្តិ 1:28

គំរោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំនាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងលោកុ‌ប្បត្តិ 1:28