លោកុ‌ប្បត្តិ 1:27

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:27 ពគប

ទ្រង់​ក៏​បង្កើត​មនុស្ស​ឲ្យ​ដូច​រូប​អង្គ​ទ្រង់ គឺ​បាន​បង្កើត​គេ​ឲ្យ​ចំ​នឹង​រូប​អង្គ​ទ្រង់​នោះ​ឯង ក៏​បង្កើត​គេ​ឡើង​ជា​ប្រុស​ជា​ស្រី
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
ចែក​រំលែក

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:27

ចែក​រំលែក

គំរោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំនាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងលោកុ‌ប្បត្តិ 1:27