رومیان 8:1

آیۀ منتخب روز - day 83 - تصویر 52983 (رومیان 8:1)
رومیان 8:1