رومیان 8:1

رومیان 8:1 PCB

بنابراین، برای کسانی که به مسیح عیسی تعلق دارند، هیچ محکومیتی نیست.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

رومیان 8:1

به اشتراک گذاشتن

Free Reading Plans and Devotionals related to رومیان 8:1

هر روز شما را تشویق و به چالش کشیدن برای صمیمیت با خدا.


YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.