۲پطرس 3:1-4

۲پطرس 3:1-4

۲پطرس 3:1-4 NMV۲پطرس 3:1-4 NMV
به اشتراک گذاشتن
مطالعه کل فصل

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید