مکاشفه 22:13

مکاشفه 22:13 PCB

من الف و یا، آغاز و پایان، اول و آخر هستم.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

Free Reading Plans and Devotionals related to مکاشفه 22:13

هر روز شما را تشویق و به چالش کشیدن برای صمیمیت با خدا.


YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.