اعمال رسولان 28:24

اعمال رسولان 28:24 PCB

در ميان حضار، بعضی ايمان آوردند و بعضی نياوردند.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن