اعمال رسولان 17:4

اعمال رسولان 17:4 PCB

عده‌ای از شنوندگان با گروهی از مردان يونانی خداپرست و بسياری از زنان سرشناس شهر متقاعد شده، ايمان آوردند.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن