اعمال رسولان 13:52

اعمال رسولان 13:52 PCB

اما كسانی كه در اثر پيغام آنان ايمان آوردند، سرشار از شادی و روح‌القدس شدند.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن