اعداد 1

1
نخستین سرشماری قوم اسرائیل
1در روز اولِ ماه دوم از سال دوم، بعد از بیرون آمدن قوم اسرائیل از مصر، زمانی که قوم در بیابان سینا اردو زده بودند، خداوند در خیمهٔ ملاقات به موسی فرمود: 2‏-15«تو و هارون به کمک رهبران هر قبیله، قوم اسرائیل را برحسب قبیله و خاندانشان سرشماری کنید و تمام مردان بیست ساله و بالاتر را که قادر به جنگیدن هستند بشمارید.» رهبرانی که از هر قبیله برای این کار تعیین شدند عبارت بودند از:
الیصور (پسر شدی‌ئور)، از قبیلهٔ رئوبین؛
شلومی‌ئیل (پسر صوریشدای)، از قبیلهٔ شمعون؛
نحشون (پسر عمیناداب)، از قبیلهٔ یهودا؛
نتنائیل (پسر صوغر)، از قبیلهٔ یساکار؛
الی‌آب (پسر حیلون)، از قبیله زبولون؛
الیشمع (پسر عمیهود)، از قبیلهٔ افرایم، پسر یوسف؛
جملی‌ئیل (پسر فدهصور)، از قبیلهٔ منسی، پسر یوسف؛
ابیدان (پسر جدعونی)، از قبیلهٔ بنیامین؛
اخیعزر (پسر عمیشدای)، از قبیلهٔ دان؛
فجعی‌ئیل (پسر عکران)، از قبیلهٔ اشیر؛
الیاساف (پسر دعوئیل)، از قبیلهٔ جاد؛
اخیرع (پسر عینان)، از قبیلهٔ نفتالی.
16اینها رهبرانی بودند که از میان قوم اسرائیل برای این کار انتخاب شدند.
17‏-19در همان روز موسی و هارون همراه رهبران قبایل، تمام مردان بیست ساله و بالاتر را برای اسم‌نویسی فرا خواندند و همان‌طور که خداوند به موسی امر فرموده بود هر مرد برحسب خاندان و خانواده‌اش اسم‌نویسی شد. 20‏-46نتیجهٔ نهایی سرشماری از این قرار است:
از قبیلهٔ رئوبین (پسر نخست‌زاده یعقوب) ۴۶٬۵۰۰ نفر،
از قبیلهٔ شمعون ۵۹٬۳۰۰ نفر،
از قبیلهٔ جاد ۴۵٬۶۵۰ نفر،
از قبیلهٔ یهودا ۷۴٬۶۰۰ نفر،
از قبیلهٔ یساکار ۵۴٬۴۰۰ نفر،
از قبیلهٔ زبولون ۵۷٬۴۰۰ نفر،
از قبیلهٔ افرایم (پسر یوسف) ۴۰٬۵۰۰ نفر،
از قبیلهٔ منسی (پسر یوسف) ۳۲٬۲۰۰ نفر،
از قبیلهٔ بنیامین ۳۵٬۴۰۰ نفر،
از قبیلهٔ دان ۶۲٬۷۰۰ نفر،
از قبیلهٔ اشیر ۴۱٬۵۰۰ نفر،
از قبیلهٔ نفتالی ۵۳٬۴۰۰ نفر،
جمع کل ۶۰۳٬۵۵۰ نفر.
47‏-49این سرشماری شامل مردان لاوی نمی‌شد، چون خداوند به موسی فرموده بود: «تمام قبیلهٔ لاوی را از خدمت نظام معاف کن و ایشان را در این سرشماری منظور نکن؛ 50زیرا وظیفهٔ لاویان انجام امور خیمهٔ عبادت، و جابه‌جایی آن است. ایشان باید در اطراف خیمهٔ عبادت زندگی کنند. 51هنگام جابه‌جایی خیمهٔ عبادت لاویان باید آن را جمع کنند و دوباره آن را بر پا سازند. هر کس دیگری به آن دست بزند کشته خواهد شد. 52هر یک از قبایل اسرائیل باید دارای اردوگاه جداگانه‌ای بوده، پرچم خاص خود را داشته باشند. 53لاویان باید گرداگرد خیمهٔ عبادت خیمه زنند تا مبادا کسی به خیمهٔ عبادت نزدیک شده، سبب نازل شدن غضب خداوند بر جماعت بنی‌اسرائیل شود.»
54پس قوم اسرائیل آنچه را که خداوند به موسی امر فرموده بود، انجام دادند.

اکنون انتخاب شده:

اعداد 1: PCB

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید