اعداد 1
PCB

اعداد 1

1
نخستين سرشماری قوم اسرائيل
1در روز اولِ ماه دوم از سال دوم، بعد از بيرون آمدن قوم اسرائيل از مصر، زمانی كه قوم در بيابان سينا اردو زده بود، خداوند در خيمهٔ عبادت به موسی فرمود: 2‏-15«تو و هارون به كمک رهبران هر قبيله، قوم اسرائيل را برحسب قبيله و خاندان سرشماری كنيد و تمام مردان بيست ساله و بالاتر را كه قادر به جنگيدن هستند بشماريد.» رهبرانی كه از هر قبيله برای اين كار تعيين شدند عبارت بودند از:
اليصور (پسر شدی‌ئور)، از قبيلهٔ رئوبين؛
شلومی‌ئيل (پسر صوريشدای)، از قبيلهٔ شمعون؛
نحشون (پسر عميناداب)، از قبيلهٔ يهودا؛
نتنائيل (پسر صوغر)، از قبيلهٔ يساكار؛
الی‌آب (پسر حيلون)، از قبيله زبولون؛
اليشمع (پسر عميهود)، از قبيلهٔ افرايم، پسر يوسف؛
جملی‌ئيل (پسر فدهصور)، از قبيلهٔ منسی، پسر يوسف؛
ابيدان (پسر جدعونی)، از قبيلهٔ بنيامين؛
اخيعزر (پسر عميشدای)، از قبيلهٔ دان؛
فجعی‌ئيل (پسر عكران)، از قبيلهٔ اشير؛
الياساف (پسر دعوئيل)، از قبيلهٔ جاد؛
اخيرع (پسر عينان)، از قبيلهٔ نفتالی.
16اينها رهبرانی بودند كه از ميان قوم اسرائيل برای اين كار انتخاب شدند.
17‏-19در همان روز موسی و هارون همراه رهبران قبايل، تمام مردان بيست ساله و بالاتر را برای اسم‌نويسی احضار نمودند و همانطور كه خداوند به موسی امر فرموده بود هر مرد برحسب خاندان و خانواده‌اش اسم‌نويسی شد. 20‏-46نتيجهٔ نهايی سرشماری از اين قرار است:
از قبيلهٔ رئوبين (پسر ارشد يعقوب)، ۴۶,۵۰۰ نفر،
از قبيلهٔ شمعون، ۵۹,۳۰۰ نفر،
از قبيلهٔ جاد، ۴۵,۶۵۰ نفر،
از قبيلهٔ يهودا، ۷۴,۶۰۰ نفر،
از قبيلهٔ يساكار، ۵۴,۴۰۰ نفر،
از قبيلهٔ زبولون، ۵۷,۴۰۰ نفر،
از قبيلهٔ افرايم (پسر يوسف)، ۴۰,۵۰۰ نفر،
از قبيلهٔ منسی (پسر يوسف)، ۳۲,۲۰۰ نفر،
از قبيلهٔ بنيامين، ۳۵,۴۰۰ نفر،
از قبيلهٔ دان، ۶۲,۷۰۰ نفر،
از قبيلهٔ اشير، ۴۱,۵۰۰ نفر،
از قبيلهٔ نفتالی، ۵۳,۴۰۰ نفر،
جمع كل، ۶۰۳,۵۵۰ نفر.
47‏-49اين سرشماری شامل مردان لاوی نمی‌شد، چون خداوند به موسی فرموده بود: «تمام قبيلهٔ لاوی را از خدمت نظام معاف كن و ايشان را در اين سرشماری منظور نكن؛ 50زيرا وظيفهٔ لاویان انجام امور خيمهٔ عبادت، و جابه‌جايی آن است. ايشان بايد در جوار خيمهٔ عبادت زندگی كنند. 51هنگام جابه‌جايی خيمهٔ عبادت لاویان بايد آن را جمع كنند و دوباره آن را بر پا سازند. هر كس ديگری به آن دست بزند كشته خواهد شد. 52هر يک از قبايل اسرائيل بايد دارای اردوگاه جداگانه‌ای بوده، عَلَم خاص خود را داشته باشند. 53لاویان بايد گرداگرد خيمهٔ عبادت خيمه زنند تا مبادا كسی به خيمهٔ عبادت نزديک شده، مرا خشمگين سازد و من قوم اسرائيل را مجازات كنم.»
54پس قوم اسرائيل آنچه را كه خداوند به موسی امر فرموده بود، انجام دادند.

Persian Contemporary Bible

Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.® ‎

Used by permission of Biblica , Inc.® All rights reserved worldwide‎. ‎

کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر

۱۹۹۵‏، ۲۰۰۵، ۲۰۱۸ انتشارات بیبلیکا Biblica‎, Inc.‎®‎

با اجازۀ رسمی از انتشارات بیبلیکا Biblica‎, Inc.‎® ‎. حق چاپ در سراسر دنیا محفوظ است.


در مورد کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر اطلاعات بیشتر کسب کنید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.