یوشع 1:5

یوشع 1:5 PCB

همان‌طور که با موسی بودم با تو نیز خواهم بود تا در تمام عمرت کسی نتواند در برابر تو مقاومت کند. تو را هرگز ترک نمی‌کنم و تنها نمی‌گذارم.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

Free Reading Plans and Devotionals related to یوشع 1:5

هر روز شما را تشویق و به چالش کشیدن برای صمیمیت با خدا.


YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.