پيدايش 1:19 PCB

پيدايش 1:19 PCB

19شب گذشت و صبح شد. اين، روز چهارم بود.